Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van David Verolme – Drone • Foto • Video hierna te noemen, DV (voor de leesbaarheid).

DV bestaat uit één persoon: David Verolme. DV respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. DV is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door hem wordt verzameld. Omdat DV zijn policy eenzijdig kan wijzigen adviseert hij u deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kan u altijd terecht bij DV via een mail aan david@davidverolme.com

Contactgegevens

De contactgegevens vindt u op de Contact pagina. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DV verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan hem verstrekt, omdat u gebruik wenst te maken van zijn diensten. Daarnaast verwerkt hij foto’s en/of video’s die in opdracht van u zijn gemaakt. Een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt en/of video’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over uw activiteiten op onze website, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die DV verwerkt

DV heeft niet de intentie om zonder toestemming van ouders of voogd gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Hij kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat DV zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via david@davidverolme.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
– Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om te informeren over wijzigingen van de diensten en producten
– Om uw betaling af te kunnen handelen
– DV verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is. Als gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming

DV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart DV de verkregen persoonsgegevens

DV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hij hanteert de volgende categorieën van persoonsgegevens

Contactgegevens: DV bewaart uw personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In uw opdracht gemaakte foto’s en/of video’s: DV bewaart de foto’s en/of video’s tot zijn bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang DV uw foto’s en/of video’s bewaart, kan u deze bij David Verolme opvragen.

Foto’s en/of video’s kunnen worden gepubliceerd op de eigen website www.davidverolme.com. Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden

DV verkoopt uw contactgegevens en foto’s/video’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in zijn opdracht, sluit DV een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die DV gebruikt

DV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die DV gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan DV hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij DV een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander -door u genoemde organisatie- te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar david@davidverolme.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe DV persoonsgegevens beveiligt

DV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via david@davidverolme.com

Heb je vragen of liever vrijblijvend kennis maken? Stuur een bericht via het onderstaande
formulier. Geef je wensen door, want er is echt veel mogelijk!

Voor luchtopnames, controleer op de drone kaart of de locatie waar
gevlogen moet worden niet in een verboden gebied (rood aangegeven) valt.
Binnen vliegen is altijd toegestaan.

David Verolme
Albert Wiggerssingel 21
8302 TA Emmeloord

T: 06-14572613
E: david@davidverolme.com

© 2023 David Verolme | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Loading...